Датум објављивања: 02.03.2019

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МОБИЛНОСТИ УМЕТНИКА И ПРОФЕСИОНАЛАЦА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16 и 112/17), а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 95/18)

                                                           

Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе
расписује
КОНКУРС
за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2019. години

Предмет

Предмет Конкурса за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2019. години (у даљем тексту „Конкурс – Мобилност 2019“ ) је суфинансирање трошкова појединачних актера у области културе и уметности за представљања/ наступе који се реализују у 2019. години и то:

 

Путни трошкови – превоз:

           

 • индивидуални  –   до  50.000,00 динара (за путовања у Европи)

                                –   до  80.000,00 динара (за интерконтинентална путовања)

 

 • групни              –   до   200.000,00 динара (за путовања у Европи)

    –  до 300.000,00 динара (за интерконтинентална путовања)

Достављене пријаве са износом мањим од 10.000,00 динара неће бити разматране.

 

Подржавају се:

Пројекти мобилности из области билатералне и мултилатералне културне сарадње – за учешће на фестивалима, семинарима, радионицама, смотрама, скуповима, конференцијама, студијски и резиденцијални боравци и сл.

 

Приоритет при одлучивању ће имати појединци који су добитници признања/награда у области културе и уметности, чланови међународних тела и стручних мрежа, уметничких удружења, учесници на истакнутим манифестацијама у свету, у области културе.

 

Не подржавају се:

 • трошкови смештаја и дневница;
 • добитници стипендија на школским и високо школским установама;
 • трошкови везани за позиве дипломатско-конзуларних представништава;
 • пројекти из области медија, филма и других аудио-визуелних делатности.

 

Циљ

 

Циљ „Конкурса – Мобилност 2019“ је системска подршка унапређењу међународне културне сарадње, односно промоција културе и уметности Републике Србије у иностранству, размена и умрежавање кроз мобилност уметника и професионалаца из Републике Србије позваних на међународне догађаје и манифестације (фестивали, семинари, радионице, конференције и др.) као и студијске и резиденцијалне боравке и сл, у свим областима културе и уметности.

 

Критеријуми

Избор пројеката ће бити извршен у складу са критеријумима утврђеним Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 105/16 и 112/17), и то:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржај на иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни, односно уметнички капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

 

Пријава

Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет стране Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs)
 2. Копију позива међународног партнера/ организације за учешће уметника/ професионалaца у области културе и уметности
 3. Опис пројекта и активности/ представљања/ наступа
 4. Резервацију превоза
 5. Краћу биографију уметника/ професионалца
 6. Опционо – документација: фотографије, штампани материјали и/или материјали на CD-у (до 1 MB или линк)
 7. Податке о подносиоцу (кратак преглед реализованих активности)
 8. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који не може бити старији од 3 месеца (подносилац је дужан да попуни изјаву о начину прибављања предметног извода, која је саставни део конкурсног формулара)
 9. За правна лица која нису регистрована у АПР обавезно је достављање Обавештења о разврставању.

 

Напомена:

 • Подносилац мора бити правно лице (удружење, организација или установа културе)
 • Корисник средстава је  уметник/професионалац и сл. (појединац/група) у области  културе и уметности

 

Трајање конкурса и начин достављања пријава

Пријаве се подносе на конкурсном формулару у периоду од 12. јануара до 15. марта 2019. године.

 (1) у електронском облику на адресу: mobilnost@kultura.gov.rs

(2) поштом – у једном (1) примерку, на адресу:

Министарство културе и информисања, Влаjковићева бр. 3, 11 000 Београд, 

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе, са назнаком:

Конкурс – Мобилност 2019“ 

при чему је меродавна потврда (жиг поште), о благовременом слању пошиљке.  

За сваки предлог подноси се посебна пријава. Достављени материjали се не враћају. 

Решење о избору пројеката и висини додељених средстава биће донето најкасније до 14. маја 2019. године.

Резултати конкурса биће обjављени и на званичној интернет страни Министарства културе и информисања (www.kultura.gov.rs).

 

НАПОМЕНЕ: 

1. Неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

2.У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди пријаву у року.

 

Додатне информације

За сва питања везана за поступак пријављивања на „Конкурс – Мобилност 2019“  Министарства културе и информисања, заинтересовани се могу обратити на електронску адресу: miroslava.turkovic@kultura.gov.rs  и  на телефон број: 011 30 32 113, уторком и четвртком  у термину од 12 до 14 часова.