Датум објављивања: 31.05.2019

Радио-телевизија Србије расписала конкурс за главне уреднике

Радио-телевизија Србије расписала је конкурс за главног и одговорног уредника Информативног програма, главног и одговорног уредника Културно-уметничког програма, главног и одговорног уредника Образовно-научног програма, главног и одговорног уредника Забавног програма Телевизије Србије, као и за главног и одговорног уредника Трећег програма Радио Београда.

Услови конкурса:

–          држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији Републике Србије

–          ВСС или мастер (оригинал диплома или фотокопија оверена код нотара);

–          истакнути медијски стручњак који се доказао изузетним резултатима рада у телевизијској, односно радио делатности;

–          најмање 7 година радног искуства на  уредничким пословима.

–          знање једног светског језика;

–          организацијске и професионалне способности доказане у досадашњем раду;

–          познавање технологије производње, пружања и преноса аудио и аудио-визуелних медијских услуга, мултимедијских садржаја и услуга електронских публикација

–          организацијске и професионалне способности доказане у досадашњем раду

–          испуњава друге услове прописане законом (доказ да се не води кривични поступак и да лице није осуђивано)

 

Кандидати за  главне и одговорне уреднике  не могу бити носиоци јавне функције, ни функције у политичкој странци, као ни лица која не испуњавају друге услове за обављање тих функција у складу са законом.

 

Пријаве са биографијом и доказима о испуњавању услова конкурса  доставити (поштом или лично преко Писарнице РТС-а), на адресу:

УПРАВНИ ОДБОР ЈМУ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ

Београд, Таковска 10

Са назнаком:  за ЈАВНИ КОНКУРС  за  главног и одговорног уредника (навести ког програма)

 

Рок за пријављивање кандидата је 30 дана од дана објављивања  конкурса у дневном листу „Политика“, Службеном гласнику РС и на сајту РТС-а.

 

Управни одбор ЈМУ РТС ће именовати  главне и одговорне уреднике у року од 45 дана од дана отварања пријава на конкурс, у складу са важећим Правилником о поступку и условима избора именованих лица.

 

О резултатима јавног конкурса кандидати ће бити обавештени у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Конкурс је на сајту РТС објављен 17. маја 2019. године.